Dokumenty do pobrania

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym:

Pozew - formularz „P”:

Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”:

Odpowiedź na pozew - formularz „OP”:

Pozew wzajemny - formularz „PW”:

Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”:

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”:

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania:

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS:

KRS Z5 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia:

KRS Z61 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie:

KRS ZB - Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZC - Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZD - Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZE - Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZF - Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZK - Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS ZM - Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS):

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN):

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD):

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP):

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU):

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL):

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS:

KRS W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa:

KRS W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna:

KRS W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością:

KRS W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna:

KRS W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia:

KRS W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej:

KRS W9 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą:

KRS W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji:

KRS WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców:

KRS WC - Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców:

KRS WD - Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców:

KRS WL - Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców:

KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców:

KRS Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska:

KRS Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna:

KRS Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

KRS Z5 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia:

 KRS ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS ZB - Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców:

KRS ZC - Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców: